Skip to content

Privacy Policy

Bekijk alle producten

Privacy Policy

Alle producten

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 okotober 2024.

Via de website www.winixeurope.eu, de website van Winix Europe B.V. (Winix), worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij het gebruik van onze website, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • berichten die u ons stuurt via onze Service-pagina;
 • gegevens over uw gebruik van de website (zoals IP-adres, cookie ID, website- en klikgedrag en referrer URL).

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • zodat u contact met ons op kan nemen en/of feedback kan geven via het contactformulier op onze Service-pagina;
 • zodat wij u de gevraagde diensten kunnen verlenen;
 • om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren, en om de effectiviteit van onze marketing te meten.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan geïnteresseerden aan. U wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees met het door u opgegeven e-mailadres. U kunt op ieder moment gebruik maken van de afmeldmogelijkheid, die in elke nieuwsbrief wordt opgenomen. Als u daar gebruik van maakt, wordt u direct van de abonneelijst verwijderd.

Service-pagina
Via de Service-pagina kunt u ons vragen om contact met u op te nemen, of kunt u een aanvraag doen, of feedback achterlaten. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en het bericht dat u ons verstuurt. Wij gebruiken deze gegevens om op uw verzoek contact met u op te nemen en dit netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze gegevens tot 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Zo hoeft u niet nogmaals uw verhaal te doen als u later bij ons terugkomt met een andere vraag. Wij verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, namelijk de contactaanvraag.

Andere bewaartermijnen
De gegevens die via onze website worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het te bereiken doel, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Gegevensverstrekking aan derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • IT-dienstverleners;
 • cookiedienstverleners;
 • andere entiteiten binnen de Winix-groep (deze kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In dat geval nemen wij passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen).

Wij zullen deze derden houden tot vertrouwelijkheid van de gegevens en wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens delen met derden, als wij dit op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn, of als wij dit noodzakelijk achten in het kader van het voorkomen of stoppen van illegale activiteiten of bij overtredingen van ons beleid.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser van het apparaat. De gegevens die door een cookie bij het gebruik van onze website verwerkt worden, kunnen worden overgedragen naar servers van derden.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken zelf cookies, maar wij schakelen ook derden hiervoor in. Wij gebruiken alleen cookies van Cloudflare  op onze website om de functionaliteiten mogelijk te maken (technische en functionele cookies), van Google Analytics om statistieken te genereren (analytics cookies) en van Facebook om relevante advertenties te sturen (marketing cookies). Waar nodig, gebruiken wij natuurlijk alleen cookies met uw toestemming.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens worden met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het privacybeleid van Google.

Cookies verwijderen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registeren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

App Stores
Op onze website maken wij gebruik van YouTube frames en van buttons naar de Google App Store en Apple’s App Store. Als u hierop klikt, wordt u doorgeleid naar Winix’ pagina op YouTube of de betreffende Store, waar u de mogelijkheid hebt om onze Winix Smart App te downloaden. Deze frames en buttons werken met stukjes code die afkomstig zijn van Google of Apple, daar hebben wij verder geen invloed op. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van YouTube, Google of Apple te lezen alvorens de buttons te gebruiken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar mogelijk naar gelinkt wordt op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig behandelen. We raden daarom aan om de privacyverklaringen van derden te lezen, alvorens naar deze websites te gaan.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Wij nemen onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Socket Layer of SSL) om alle informatie te versleutelen die tussen u en onze website wordt uitgewisseld.
 • Wij houden logs bij van alle verzoeken om persoonsgegevens.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot alleen die personen die uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd goed op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • u kunt verzoeken om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt ons vragen om uw gegevens naar een derde partij te sturen;
 • u kunt altijd uw toestemming intrekken;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, zoals profilering;
 • u kunt verzoeken om beperking van de verwerking.

Deze verzoeken kunt u indienen via info@winixinc.eu Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@winixinc.eu of onderstaande contactgegevens:

Naam                  Winix Europe B.V.
Adres                  Hoogoorddreef 125 – 1101 BB Amsterdam, Nederland
Telefoon             + 31 (0)20 36 32 107
KvK-nummer      54379598

Winkelwagen
Back To Top
Spring Sale
0