Oświadczenie o ochronie prywatności Winix

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ostatni raz zostało zaktualizowane 8 października 2019 r.

Dane osobowe oraz wrażliwe dane dotyczące prywatności są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.winixeurope.eu należącej do Winix Europe B.V. (Winix). Winix traktuje zachowanie poufności przetwarzanych danych osobowych niezwykle poważnie. W związku z powyższym dane osobowe są przetwarzane niezwykle ostrożnie, przy zapewnieniu ich pełnej ochrony zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych europejskich przepisów o ochronie prywatności.

W ramach prowadzonych czynności w zakresie przetwarzania firma zapewnia pełną zgodność z wymaganiami przepisów o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy nasze cele przed przetwarzaniem danych osobowych poprzez stosowanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczania gromadzonych danych osobowych do jedynie absolutnie koniecznych prawnie uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności zwracamy się z prośbą o udzielenie wyraźnej zgody w celu przetworzenia danych osobowych w sytuacjach, w których taka zgoda jest wymagana;
 • stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i tego samego żądamy od stron trzecich, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy prawo właściciela danych osobowych do ich kontroli, korekty lub usunięcia z naszej bazy danych.

Działamy jako administrator przetwarzania danych. W ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności wyjaśniamy zakres gromadzonych przez nas danych osobowych oraz cel ich przetwarzania. Zalecamy zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik udostępnia określone dane, które mogą obejmować dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy jedynie dane osobowe udostępnione bezpośrednio przez użytkownika lub które zostały wyraźnie udostępnione do celów przetwarzania. Nie wykorzystujemy udostępnionych danych osobowych do żadnych innych celów, chyba że udzielono wyraźnej zgody lub w związku z wymaganiami przepisów prawa.

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przetwarzaniem przez nas następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • wiadomości przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony Kontakt.

Cele przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • zapewnienie użytkownikowi dostępu do strony internetowej winixeurope.eu;
 • udzielanie odpowiedzi na przesłane przez użytkownika wiadomości za pośrednictwem naszej strony Kontakt;
 • świadczenie wymaganych przez użytkownika usług.

Newsletter
Prowadzimy newsletter informujący użytkowników zainteresowanych naszymi produktami i usługami. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do użytkowników, którzy wcześniej udzielili zgody na jego otrzymywanie. Każdy newsletter zawiera łącze pozwalające na anulowanie jego subskrypcji. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany do czasu anulowania subskrypcji.

Strona Kontakt
Strona dostępna w ramach naszej witryny umożliwiająca przesyłanie pytań lub zapytań o ofertę. W tym celu wykorzystujemy imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika oraz treść przesłanej wiadomości. Przesłana przez użytkownika wiadomość będzie przechowywana do czasu przesłania przez nas zadowalającej odpowiedzi lub oferty i kolejne 6 miesięcy. W ten sposób użytkownik nie ma konieczności przekazywania ponownie swoich informacji w przypadku przesłania kolejnych pytań. Dane te są przetwarzane w oparciu o umowę zawartą z użytkownikiem.

Pozostałe okresy przechowywania danych
Gromadzone przez nas dane osobowe w celu korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania. Zasada ta ma zastosowanie o ile Winix nie jest zobowiązane od zastosowania dłuższego ustawowego okresu przechowywania danych w oparciu o obowiązek prawny.

Przekazywanie danych stronom trzecim
Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane przez strony trzecie zatrudnione przez Winix do celów przetwarzania danych osobowych w jego imieniu w celu umożliwienia dostarczania treści i świadczenia usług wymaganych przez użytkownika. Takie działania mają jedynie na celu świadczenie naszych usług. Możemy udostępniać dane osobowe poniższym stronom:

 • dostawcy usług IT;
 • inne firmy należące do grupy Winix (które mogą mieścić się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; w takim przypadku podejmiemy właściwe kroki w celu ochrony danych osobowych użytkownika).

Winix zastosuje odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Winix zobowiąże zewnętrznych specjalistów do poufnego przetwarzania danych osobowych oraz podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych przed wszelkim nieuprawnionymi formami przetwarzania.

Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane stronie trzeciej, jeśli Winix zostanie zobowiązane z mocy prawa, nakazu policyjnego lub decyzją sądu lub jeśli uznamy to za konieczne w celu niedopuszczenia lub zaprzestania nielegalnych działań lub naruszeń zasad naszych polityk.

Sklepy z aplikacjami
Na naszej stronie internetowej dostępne są przyciski kierujące do sklepów Google App Store and Apple App Store. Klikając dowolny z tych przycisków, użytkownik zostanie przekierowany na stronę Winix w sklepie z aplikacjami, w ramach którego będzie on posiadał możliwość pobrania naszej aplikacji Winix Smart App. Łącza te działają w oparciu o części kodu z Google lub Apple. Nie mamy na to żadnego wpływu. W związku z powyższym zalecamy przed skorzystaniem z tych przycisków zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności Google lub Apple.

Strony internetowe stron trzecich
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie odnosi się do stron internetowych stron trzecich, do których łącza dostępne są na naszej stronie internetowej. Nie może zagwarantować, że strony te zapewnią właściwe i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na stronach internetowych tych stron trzecich przed skorzystaniem z tych witryn.

Bezpieczeństwo
Stosujemy odpowiednie środki w celu zminimalizowania niewłaściwego wykorzystania i nieupoważnione dostępu do danych osobowych. W szczególności stosujemy następujące środki:

 • Podczas wprowadzania danych osobowych stosujemy bezpieczne połączenia (protokół Secure Socket Layer lub SSL) w celu szyfrowania wszystkich informacji przepływających pomiędzy użytkownikiem a naszą stroną internetową.
 • Zachowujemy rejestry wszystkich zapytań dotyczących danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób wymagających tego dostępu w celu wykonania swoich zadań.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zmiany te będą publikowane na naszej stronie internetowej, a poprzednie wersje nadal będą dostępne. Zalecamy regularne monitorowanie zmian niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapewnienia bieżących informacji w tym zakresie.

Prawa użytkownika w odniesieniu do własnych danych osobowych
W przypadku udostępnienia danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do własnych danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych;
 • prawo do usunięcia (nieaktualnych) danych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania;
 • prawo do otrzymania cyfrowej kopii własnych danych osobowych i wcześniejszego lub późniejszego przekazania;
 • prawo do sprzeciwu do określonego zakresu wykorzystania.

Aby nie dopuścić do nadużyć, możemy zwrócić się z prośbą o odpowiednie potwierdzenie tożsamości.

Organ nadzorczy
Z przyjemnością zapewnimy Państwu wsparcie w przypadku jakichkolwiek skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony prywatności użytkownik posiada prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych: https://uodo.gov.pl/p/kontakt

Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności lub niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem info@winixinc.eu. Ponadto istnieje również możliwość skontaktowania się z nami pod adresem:

Nazwa                Winix Europe B.V.

Adres                   Hoogoorddreef 125
1101 BB Amsterdam, Holandia

Telefon                +31 (0)20 36 32 107

Numer KvK         54379598
(Numer Izby Przemysłowo-Handlowej w Holandii)